תקציר עמ' 84 - ת.  48

חזרה על פתרון בעיות תנועה מסוגים שונים