תקציר עמ' 82 - ת.  37

חזרה על פתרון בעיות תנועה מסוגים שונים