תקציר עמ' 81 - ת.  31

חזרה על פתרון בעיות תנועה מסוגים שונים