תקציר עמ' 80 - ת.  25

חזרה על פתרון בעיות תנועה מסוגים שונים