תקציר עמ' 77 - ת.  7

חזרה על פתרון בעיות מילוליות עם אחוזים