תקציר עמ' 77 - ת.  5

חזרה על פתרון בעיות מילוליות עם אי שוויונות