תקציר הנגזרת של פונקציות מעריכיות

נגזרת הפונקציה המעריכית f(x) = e^x, הנגזרת של הפונקציה (y = e^f(x, עמ' 219 - דוגמאות