תקציר עמ' 308 - ת. 21

מציאת משוואת ישר על פי שטח המוגבל על ידי פונקציה רציונאלית