מציאת משוואת ישר וחישוב שטח המוגבל בין פרבולה לישר, עמ' 294 - דוגמה