תקציר עמ' 289 - ת. 5

חישוב שטח המוגבל בין פונקציה לציר ה-x וסרטוט גרפים במערכת צירים