תקציר שטח המוגבל ע"י גרף של פונקציה וציר ה- x

שטח מעל ציר ה-x, בין שני ישרים המאונכים לציר ה-x