תקציר עמ' 84 - ת. 56

חישוב ערך מספרי של ביטוי הכולל חזקה עם מעריך n טבעי