חישוב ערך מספרי של ביטוי הכולל חזקה עם מעריך n טבעי