תקציר עמ' 83 - ת. 43

חישוב ערך מספרי של ביטוי הכולל חזקות עם מעריך השווה לאפס ומעריך שלילי