תקציר עמ׳ 81 - ת. 66

חישוב ערך מספרי של ביטוי הכולל חזקה עם מעריך n טבעי