תקציר חזקות עם מעריך טבעי

הגדרת החזקה, חוקי החזקות, דוגמאות א׳ - ב׳