תקציר נקודות חיתוך, אוכי קטעים ושטחים - הישר

מציאת שיעורי נקודות חיתוך על פי משוואת ישר נתונות, מציאת אורכי ישרים, חישוב שטחי מצולעים, עמ' 104 - דוגמה