תקציר עמ' 102 - ת. 13

חישוב שטח מצולע על פי נקודות נתונות במערכת הצירים