המצב ההדדי של ישר ומעגל, הגדרת המשיק, תכונות המשיק, זוית בין משיק לרדיוס, עמ' 227 - דוגמה