סרטוט הגרף של הפונקציה על פי גרף הנגזרת של הפונקציה