תקציר עמ 748 - דוגמה ב'

סרטוט הגרף של הפונקציה על פי גרף הנגזרת של הפונקציה