תקציר עמ׳ 59 - ת. 12

הבעת נקודות קיצון של פונקציה רציונאלית בעזרת פרמטרים