תקציר עמ' 59 - ת. 9

מציאת פרמטרים ונקודות קיצון של פונקציה רציונאלית