תקציר עמ׳ 11 - ת. 13

חישוב ערך הנגזרת של פונקציה בנקודה נתונה