תקציר עמ' 20 - ת. 2

סרטוט גרף של פונקציה עם ערך מוחלט