תקציר מציאת נקודות קיצון באמצעות הנגזרת

ערך הנגזרת בנקודת קיצון, מציאת נקודות קיצון של פונקציה באמצעות הנגזרת וסביבת ערכים, דוגמה א׳