תקציר עמ' 747 - ת. 21

סרטוט גרף של פונקציית פולינום עם נתונים לגבי הנגזרת