תקציר עמ' 745 - ת. 8

סרטוט גרף של פונקציית פולינום ומציאת מידע על פונקציה עם נתונים לגבי הנגזרת