תקציר עמ' 744 - ת. 3

סיווג נקודת קיצון וסרטוט גרף של פונקציה ללא נתונים לגבי הנגזרת