תקציר נקודות קיצון מוחלטות - פולינומים

הגדרת מינימום מוחלט ומקסימום מוחלט