תקציר חקירת פונקציה - פולינומים

סרטוט גרף של פונקציה מסוג פולינום על פי כמה נקודות, דוגמה א׳