תקציר עמ' 705 - דוגמה ג'

הבעת נקודות קיצון באמצעות פרמטרים, סיווג נקודת קיצון בעזרת הנגזרת השנייה