תקציר מציאת הנקודה על פי הנגזרות

מציאת נקודות על גרף הפונקציה על פי ערך נגזרת נתון, דוגמה ג׳