חישוב הנגזרת של פונקציה המוכפלת במספר קבוע בנקודות נתונות