תקציר עמ׳ 662 - ת. 18

חישוב הנגזרת של פונקציה המוכפלת במספר קבוע בנקודות נתונות