תקציר עמ' 662 ת. 2, 5

מציאת הנגזרת של פונקציה המוכפלת במספר קבוע, מציאת הנגזרת של פונקציה קבועה