מציאת הנגזרת של פונקציה המוכפלת במספר קבוע, מציאת הנגזרת של פונקציה קבועה