תקציר עמ  660 - ת. 16

מציאת המעריך n בעזרת נוסחת הגזירה של פונקציית חזקה