תקציר הנגזרת של פונקציית החזקה

נוסחאות הגזירה של פונקציות החזקה (n מספר טבעי), מציאת נגזרת של פונקציית חזקה בנקודה, דוגמאות א׳-ג׳