תקציר הכנסת גורם לתוך השורש

דוגמה להכנסה לתוך השורש של כופל שמפויע לפני השורש, דוגמה ב׳