שורש של מכפלה, שורש של מנה, חישובים בעזרת חוקי השורשים, דוגמה א׳