הגדרת מעריך השווה לאפס, הגדרת מעריך שלילי, דוגמאות