תקציר חזקות עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי

הגדרת מעריך השווה לאפס, הגדרת מעריך שלילי, דוגמאות