פתרון משוואה ממעלה ראשונה עם משתנה אחד, מציאת מכנה משותף