תקציר פונקציות הפולינום

הגדרת הפולינום, תזכורת סדר פעולות חשבון, נקודות חיתוך עם ציר x, דוגמאות ג׳ - ד׳