תקציר עמ' 651 - ת. 7

מציאת נקודת חיתוך של פונקציות חזקה, הכרת התכונות של פונקציות חזקה עם מעריך טבעי זוגי או אי זוגי