תקציר פונקציות החזקה

תכונות פונקציות חזקה בעלות מעריך טבעי זוגי, תכונות פונקציות חזקה בעלות מעריך טבעי אי זוגי, דוגמאות א׳-ב׳