תקציר עמ' 639, ת. 25

סרטוט גרף של פונקציה, שימוש בנתוני תחום העלייה והירידה של פונקציה