תקציר דמיון מצולעים

הגדרת מצולעים דומים, היקפי מצולעים דומים, שטחי מצולעים דומים