תקציר עמ' 631 - ת. 9

התיאור הגרפי של הישר, התאמת סרטוט למשוואת ישר