תקציר עמ' 607 - ת. 57

פתרון משוואה טריגונומטרית מהצורה sin(bx+c)=a, cos(bx+c)=a, tan(bx+c)=a