תקציר עמ' 606 - ת. 41

פתרון משוואה טריגונומטרית מהצורה sin(bx+c)=a, cos(bx+c)=a, tan(bx+c)=a