פתרון משוואה טריגונומטרית מהצורה  sin(bx+c)=a,  cos(bx+c)=a,  tan(bx+c)=a - דוגמה ד׳