פתרונות כלליים (מחזוריים), שלבים בפתרון משוואת  tgbx=a, tgbx=a, חישוב משוואות בעזרת זהויות