מציאת מספר הסיבובים וכיוונם על פי זוית מתאימה נתונה, מציאת גודל הזוית המתאימה למספר הסיבובים והכיוון של הקרן הניידת, מציאת נקודה על הצירים לפי גודל הזוית